Skip to main content
Skip table of contents

Add items to Order - เพิ่มรายการอาหารเข้าคำสั่งซื้อ

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

Order - หน้าจอสั่งซื้อ

เปิดลิ้งค์ (Open Link)

Log in – เลือก Outlet - New Order

ภาพรวม (Summary)

หลังจากสร้างคำสั่งซื้อแล้ว ให้เลือกรายการอาหาร/สินค้าในเมนูด้านซ้าย ข้อมูลจะถูกบันทึกตามลำดับทางด้านขวา

คุณสามารถค้นหาอาหาร/สินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยเลือกค้นหาบนแถบส่วนหัวสีแดง.

หน้าจอ (Screen) - Order

คำอธิบายฟิลด์ (Fields Description)

  1. เพิ่มหรือลดจำนวนรายการอาหาร

  2. Clear: ลบรายการสินค้าที่ใส่ไว้

  3. Hold: ระงับคำสั่งซื้อชั่วคราว, ห้ามพิมพ์ส่งไปที่ห้องครัว, ซ่อนคำสั่งซื้อนี้เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับคำสั่งซื้ออื่น ๆ ได้. คุณสามารถดูและประมวลผลคำสั่งซื้อต่อได้โดยไปที่รายการคำสั่งซื้อบนแท็บ On-Hold.

  4. Cancel: ยกเลิกคำสั่งซื้อ

  5. Send: ส่งรายการอาหารเหล่านี้ไปยังเครื่องพิมพ์ในครัว/บาร์

  6. Print: พิมพ์ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวสำหรับคำสั่งซื้อ

  7. Payment: ชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ

คลิกที่ชื่อรายการอาหารเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง:

  • Note: หมายเหตุสำหรับอาหาร

  • Duplicate: คัดลอกรายการ

  • Remove: ลบรายการ

หมายเหตุ (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.