Skip to main content
Skip table of contents

เพิ่มการชำระเงิน (Add Payment)

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

เพิ่มการชำระเงิน (Payment)

การเข้าลิงค์ (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – เลือกรายการจอง – เลือกไอคอน “Billing” – กด “Payment

ภาพรวม (Summary)

ฟังก์ชั่นเพิ่มการชำระเงินใหม่ในบิลของลูกค้า

หน้าจอ(Screen)

คำอธิบาย (Fields Description)

ขั้นตอนที่ 1: ก่อนที่จะเพิ่มการชำระเงินในใบเรียกเก็บเงินของลูกค้า ระบบกำหนดให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและเปิดกะแคชเชียร์

ขั้นตอนที่ 2: ป้อนข้อมูลการชำระเงิน

  • วิธีการชำระเงิน/Payment Code: เลือกจากรายการวิธีการชำระเงิน

  • ยอดเงิน/Amount: ใส่จำนวนเงินต้องการชำระ

  • หมายเหตุ/Reference: หมายเหตุรายการที่ต้องดู (ถ้ามี)

  • ปริ้นใบเสร็จ/Print a receipt: ตี๊กเลือกหากผู้ใช้ต้องการพิมพ์ใบเสร็จการชำระเงิน

กรณีชำระหนี้ (City Ledger) โปรไฟล์ปัจจุบันของโฟลิโอจะต้องมีหมายเลขบัญชีหนี้ (AR No.) จึงจะชำระเงินได้ หากโปรไฟล์ไม่มี AR No. ระบบจะแสดงการแจ้งเตือน

หมายเหตุ (Remarks)

การชำระเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะแสดงตัวเลขติดลบในใบเรียกเก็บเงินของลูกค้า

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.