Skip to main content
Skip table of contents

Đăng nhập (Login)

Đăng nhập (Login)

  • Mục đích: Xác thực người dùng hệ thống CiAMS và chuyển hướng người dùng đến các màn hình chức năng của hệ thống CiAMS.

  • Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://vingroup.portal.prod.hulk.cloudhms.io/

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản người dùng và mật khẩu được cung cấp, hoặc sử dụng tài khoản nội bộ.

Chi tiết các thông tin trên màn hình:

① Nhập tài khoản đăng nhập được cung cấp.

② Nhập mật khẩu được cung cấp

③ Bấm vào nút “Đăng nhập” để hệ thống kiểm tra thông tin và chuyển hướng đến các chức năng của CiAMS

Sau khi xác thực tài khoản thành công hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang tổng hợp các phân hệ chức năng để người dùng sử dụng.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.