Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo công việc quá hạn

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo công việc quá hạn

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý báo cáo – Báo cáo công việc quá hạn

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện tình trạng các công việc đang bị quá hạn của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo công việc quá hạn

Người dùng cần chọn vào mục 'Xuất báo cáo” để xuất hiện các điều kiện lọc

Hệ thống sẽ xuất hiện các điều kiện lọc như:

 • From Date → To Date: Chọn khoảng thời gian cần xuất báo cáo

 • Property: Chọn tên cơ sở cần xuất báo cáo, có thể chọn nhiều cơ sở để xuất báo cáo cùng 1 lúc trong trường hợp người dùng được phân quyền tại nhiều cơ sở

 • Loại báo cáo: Có 2 loại báo cáo Tổng hợp và Chi tiết

  • Tổng hợp: Tổng hợp toàn bộ các thông tin theo tổng số lượng

  • Chi tiết: Thể hiện chi tiết các thông tin trong báo cáo cần xuất

II. Báo cáo tổng hợp công việc quá hạn

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần bộ lọc, người dùng chọn “Export” để thực hiện xuất file báo cáo theo định dạng Excel

 • Báo cáo thể hiện các thông tin: Cơ sở, Phòng ban, ngày đến hạn và tổng số lượng công việc quá hạn của những phòng ban đó

II. Báo cáo tổng hợp công việc quá hạn

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần bộ lọc, người dùng chọn “Export” để thực hiện xuất file báo cáo theo định dạng Excel

 • Báo cáo thể hiện các thông tin: Cơ sở, Phòng ban, ngày đến hạn và tổng số lượng công việc quá hạn của những phòng ban đó

II. Báo cáo tổng hợp công việc quá hạn

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần bộ lọc, người dùng chọn “Export” để thực hiện xuất file báo cáo theo định dạng Excel

 • Báo cáo thể hiện các thông tin: Cơ sở, Phòng ban, ngày đến hạn và tổng số lượng công việc quá hạn của những phòng ban đó

III. Báo cáo chi tiết công việc quá hạn

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần bộ lọc, người dùng chọn “Export” để thực hiện xuất file báo cáo theo định dạng Excel

 • Báo cáo thể hiện các thông tin: Cơ sở, Phòng ban, Tên loại công việc, Mã công việc, Tên công việc, Nguồn công việc, Trạng thái, Ngày tạo, Ngày đến hạn và ngày hoàn thành các công việc quá hạn của những phòng ban đó

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.