Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo dành cho nhân viên (Employee Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo dành cho nhân viên (Employee Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Báo cáo công việc – Báo cáo dành cho nhân viên

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị báo cáo chi tiết các số liệu thực hiện công việc của nhân viên

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm

 • Người dùng có thể lọc và tìm kiếm báo cáo chi tiết theo các trường thông tin

  • Trạng thái

  • Loại công việc

  • Nguồn công việc

  • Khu vực chức năng

  • Ngày hết hạn

  • Thời gian tạo

 • Hoặc chọn xem mặc định theo 7 ngày hoặc 30 ngày trước

II. Các trường thông tin

(1) Tổng hợp công việc: Hệ thống sẽ hiển thị tổng số công việc theo thời gian người dùng đã lọc và tìm kiếm

 • Tổng số công việc hiển thị theo số lượng công việc và tổng số phần trăm

 • Số công việc hiển thị theo trạng thái: Mới, đang thực hiện, tạm dừng, hoàn thành hoặc hủy

 • Người dùng có thể chọn vào số công việc → để xem chi tiết các công việc đó

(2) Lưu ý: Hiển thi số công việc gần đến hạn và số công việc trễ hạn trong thời gian người dùng tìm kiếm

(3) Tổng quan số liệu:

 • Loại công việc: Hiển thị số công việc theo loại công việc

 • Nguồn công việc: Hiển thị số công việc theo nguồn công việc

 • Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn: Tỉ lệ hoàn thành công việc đúng hạn được tính bằng tổng các công việc hoàn thành trước ngày hết hạn chia cho tổng số công việc có ngày hết hạn trong thời gian này x 100%

 • Thời gian trung bình hoàn thành công việc: Thời gian trung bình hoàn thành công việc được tính trung bình tổng thời gian hoàn thành toàn bộ công việc, chia cho tổng số công việc (không bao gồm thời gian pending (hoãn) công việc)

Báo cáo chi tiết

 • Báo cáo hiển thị chi tiết các công việc mà người dùng được phân công thực hiện trong khoảng thời gian người dùng tìm kiếm

 • Chọn vào tên công việc sẽ hiển thị chi tiết phiếu giao việc mà người dùng cần xem

 • Các dòng có nền màu hồng là những dòng có công việc bị trễ hạn, côt ngày hết hạn sẽ hiển thị chữ màu đỏ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.