Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo dành cho quản lý (General Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo dành cho quản lý (General Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Báo cáo công việc – Báo cáo dành cho quản lý

Tổng quan (Summary)

Báo cáo giúp quản lý kiểm soát kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm

 • Người dùng có thể lọc và tìm kiếm báo cáo chi tiết theo các trường thông tin

  • Trạng thái

  • Loại công việc

  • Nguồn công việc

  • Khu vực chức năng

  • Ngày hết hạn

  • Thời gian tạo

  • Tổ chức: Trong trường hợp người dùng được phân quyền vào nhiều cơ sở và cần xem báo cáo cụ thể của 1 cơ sở thì sẽ vào phần tổ chức để chọn cơ sở đó

  • Chọn “Bỏ chọn hết” để xóa các điều kiện lọc đã chọn

 • Hoặc chọn xem mặc định theo 7 ngày hoặc 30 ngày trước

 • Chọn “Tải về” để xem chi tiết báo cáo theo định dạng file excel

II. Các trường thông tin

(1) Tổng hợp công việc: Hệ thống sẽ hiển thị tổng số công việc theo thời gian người dùng đã lọc và tìm kiếm

 • Tổng số công việc hiển thị theo số lượng công việc và tổng số phần trăm

 • Số công việc hiển thị theo trạng thái: Mới, đang thực hiện, tạm dừng, hoàn thành hoặc hủy

 • Người dùng có thể chọn vào số công việc → để xem chi tiết các công việc đó

(2) Lưu ý: Hiển thi số công việc gần đến hạn và số công việc trễ hạn trong thời gian người dùng tìm kiếm

(3) Tổng quan số liệu:

 • Loại công việc: Hiển thị số công việc theo loại công việc

 • Nguồn công việc: Hiển thị số công việc theo nguồn công việc

(1) Báo cáo kết quả thực hiện công việc: Người dùng có thể xem tổng số công việc, số công việc hoàn hành, số công việc chưa hoàn thành của từng bộ phận tại đây

(2) Báo cáo tổng hợp chi tiết công việc:

Chọn vào biểu tượng :mũi_tên: để xem chi tiết danh sách các công việc

 • Báo cáo hiển thị chi tiết các công việc mà người dùng được phân công thực hiện trong khoảng thời gian người dùng tìm kiếm

 • Chọn vào tên công việc sẽ hiển thị chi tiết phiếu giao việc mà người dùng cần xem

 • Các dòng có nền màu hồng là những dòng có công việc bị trễ hạn, côt ngày hết hạn sẽ hiển thị chữ màu đỏ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.