Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo ghi nhận năng lượng (Energy record report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo ghi nhận năng lượng

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập → Quản lý năng lượng → Báo cáo ghi nhận năng lượng

Tổng quan (Summary)

Tổng hợp các báo cáo cho ghi nhận năng lượng ( điện/nước) cho cả ghi nhận thủ công/ tự động

Báo cáo ghi nhận năng lượng

Người dùng sẽ được filter các thông tin sau:

  • (1) Filter khoảng thời gian ghi nhận

  • (2) Filter loại ghi nhận : Tất cả/ Thủ công/ Tự động

  • (3) Tải về : Tải về file excel báo cáo ghi nhận

Người dùng sẽ được xem các thông tin sau:

  • Tên thiết bị

  • Số serial công tơ

  • Loại thiết bị

  • Thời gian

  • Chỉ số P giao (kWh) - áp dụng cho ghi nhận báo cáo điện

  • Chỉ số P nhận (kWh) - áp dụng cho ghi nhận báo cáo điện

  • Tổng tiêu thụ (m³) - áp dụng cho ghi nhận báo cáo nước

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.