Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo điều chuyển tài sản (Assets Transfer Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo điều chuyển tài sản (Assets Transfer Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Báo cáo tài sản – Điều chuyển tài sản

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện tình trạng luân chuyển tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo điều chuyển tài sản

 • Nhóm tài sản: Chọn các mã nhóm tài sản cần tìm kiếm

 • Thời gian: chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo

 • Nhóm đơn vị: Tùy theo phân quyền của user sẽ hiện danh sách tên Bộ phận, cơ sở, vùng

 • Cấp độ chi tiết: Tùy theo phân quyền của user sẽ chọn theo Bộ phân, cơ sở hoặc vùng

 • Bỏ chọn hết: xóa toàn bộ các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Biểu đồ thể hiện trạng thái điều chuyển tài sản

 • Tỷ lệ tài sản luân chuyển thành công = (Tổng số tài sản được luân chuyển của các yêu cầu luân chuyển ở trạng thái đã xác nhận của người xác nhận)/Tổng số tài sản đã luân chuyển ở trạng thái đã xác nhận và đã từ chối của người xác nhận)*100

 • Tỷ lệ tài sản luân chuyển thất bại = (Tổng số tài sản được luân chuyển của các yêu cầu luân chuyển ở trạng thái đã từ chối của người xác nhận)/Tổng số tài sản đã luân chuyển ở trạng thái đã xác nhận và đã từ chối của người xác nhận)*100

 • Tỷ lệ tài sản luân chuyển trong cùng công ty = (Tổng số tài sản đã luân chuyển ở trạng thái đã xác nhận và đã từ chối của người xác nhận có trung tâm chi phí cũ và trung tâm chi phí mới cùng mã cơ sở)/Tổng số tài sản đã luân chuyển ở trạng thái đã xác nhận và đã từ chối của người xác nhận)*100

 • Tỷ lệ tài sản luân chuyển khác công ty = (Tổng số tài sản đã luân chuyển ở trạng thái đã xác nhận và đã từ chối của người xác nhận có trung tâm chi phí cũ và trung tâm chi phí mới khác mã cơ sở)/Tổng số tài sản đã luân chuyển ở trạng thái đã xác nhận và đã từ chối của người xác nhận)*100

III. Báo cáo chi tiết điều chuyển tài sản

 • Ô tìm kiếm: Nhập mã phiếu điều chuyển, mã tài sản hoặc tên tài sản để thao tác tìm kiếm

 • Hiển thị thêm: tích chọn các trường thông tin cần hiển thị thêm trong báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.