Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo kiểm kê (Stock-take Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo kiểm kê (Stock-take Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Kiểm kê – Báo cáo kiểm kê

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách các báo cáo kiểm kê của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo kiểm kê

 • Phần tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm theo mã phiên kiểm kê

 • Bộ phận: Chọn bộ phận

 • Trạng thái: các trạng thái của kế hoạch kiểm kê

  • Lưu nháp: Tạo báo cáo kiểm kê chưa hoàn tất, có thể điều chỉnh, chỉnh sửa thông tin của báo cáo

  • Đang thẩm định: Sau khi chọn xong thứ tự duyệt là người thẩm định và người phê duyệt, người dùng thao tác trình duyệt thì trạng thái báo cáo sẽ là đang thẩm định, ở trạng thái này, người được chọn thẩm định sẽ vào báo cáo để thực hiện phê duyệt/ từ chối báo cáo.

  • Đã từ chối: Người thẩm định/ người phê duyệt thao tác từ chối báo cáo thì trạng thái của báo cáo là đã từ chối

  • Trình duyệt: Sau khi người thẩm định thao tác phê duyệt báo cáo, hệ thống sẽ chuyển trạng thái báo cáo là Trình duyệt

  • Đã đóng: Sau khi người phê duyệt thao tác phê duyệt báo cáo, trạng thái báo cáo chuyển sang đã đóng. Trạng thái này thể hiện báo cáo kiểm kê đã hoàn tất.

 • Thời gian: Chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm báo cáo kiểm kê

 • Bỏ chọn hết: Xóa hết các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Các trường thông tin

III. Các chức năng chính

 • Tạo báo cáo kiểm kê:

  • Khi phiên kiểm kê ở trạng thái đã đóng phiên, người dùng vào kết quả kiểm kê để thao tác tạo báo cáo kiểm kê

  • (1) Chỉnh sửa phiếu giao việc: Khi báo cáo kiểm kê ở trạng thái Lưu nháp và kết quả kiểm kê có các tài sản ở trạng thái B, C, D cần khắc phục bằng cách tạo phiếu giao việc để sửa chữa khắc phục các tình trạng tài sản này

   • Nhập các thông tin có dấu sao sau đó chọn Lưu, thì khi báo cáo kiểm kê ở trạng thái Đã đóng → các phiếu giao việc tự động sẽ được sinh ra.

   • Trong trường hợp có quá nhiều mã tài sản ở trạng thái B, C, D cần tạo phiếu giao việc tự động, người dùng có thể chọn Tải tập tin mẫu sau đó điền các thông tin vào file (Lưu ý: điền đúng định dạng ngày tháng và phải ở định dang text cho toàn file → chọn Tải lên để thực hiện import thông tin tạo phiếu giao việc tự động.

  • (2) Tải lên: Khi có nhiều tài sản bị chênh lệch số lượng trên hệ thống so với thực tế, người dùng có thể chọn Tải lên → Tải file mẫu kết quả → Điền đầy đủ các thông tin giải trình nguyên nhân chênh lệch → chọn 'Chọn tập tin' để thực hiện import giải trình nguyên nhân chênh lệch

  • (3) Tải về: Chọn tải về file chi tiết kết quả kiểm kê theo định dạng file excel

  • Giải trình nguyên nhân chênh lệch:

   • Các dòng màu vàng: số lượng tài sản kiểm kê thực tế nhiều hơn so với số lượng tài sản trên hệ thống

   • Các dòng màu hồng: số lượng tài sản kiểm kê thực tế ít hơn so với số lượng tài sản trên hệ thống

  • Phân phối báo cáo: Chọn bộ phận nhận báo cáo, chọn tên người nhận báo cáo

   • Chọn 'Thêm' để thêm người nhận

  • Luồng phê duyệt:  Thứ tự duyệt bao gồm người phê duyệt và người thẩm định

   • Chọn ‘Thêm’ để có thể thêm nhiều người phê duyệt hoặc nhiều người thẩm định nhưng phải phê duyệt lần lượt theo đúng thứ tự luồng phê duyệt

  • Cuối cùng, chọn 'Trình duyệt' để hoàn tất các bước tạo báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.