Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo kiểm soát tài sản (Asset Status Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo kiểm soát tài sản (Asset Status Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Báo cáo tài sản – Báo cáo kiểm soát tài sản

Tổng quan (Summary)

Báo cáo tổng hợp số lượng tài sản theo trạng thái thiết bị của tài sản.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo kiểm soát tài sản

 • Nhóm đơn vị: Tùy theo phân quyền của user sẽ hiện danh sách tên Bộ phận, cơ sở, vùng

 • Cấp độ chi tiết: Tùy theo phân quyền của user sẽ chọn theo Bộ phân, cơ sở hoặc vùng

 • Thời gian: chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo

 • Bỏ chọn hết: xóa toàn bộ các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Chi tiết báo cáo kiểm soát tài sản

 Báo cáo tổng quan trên màn hình:

 • Nguyên tắc tính toán số lượng tài sản:

  • Đối với tài sản có mối quan hệ phụ thuộc, chỉ tính tài sản con, không tính tài sản cha

  • Đối với các tài sản có đơn vị tính là m2, có số lượng đếm thì sẽ tính theo số lượng đếm

  • Tổng số tài sản trên báo cáo này phải bằng với tổng số tài sản trên báo cáo chi tiết tài sản

 • Chọn ‘Tải về’ để xem chi tiết Báo cáo tình trạng tài sản theo khu vực chức năng:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.