Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo nhập xuất ( Goods Document Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo nhập xuất (Goods Document Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý kho – Báo cáo – Báo cáo nhập xuất

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện thông tin các phiếu yêu cầu nhập/xuất kho trong khoảng thời gian đã chọn cùng với số lượng, mã phiếu, tên sản phẩm…

Màn hình (Screen)

 

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo nhập/xuất

 •  Trạng thái: chọn trạng thái cấu hình sẵn (Phiếu nhập/xuất - Đã giữ hàng/hoàn thành/hủy xuất kho/chờ nhập kho/từ chối nhập kho)

 • Thời nhập/xuất: chọn khoảng thời gian thực hiện tạo phiếu yêu cầu nhập/xuất

 • Sản phẩm: chọn các sản phẩm được đồng bộ ở Danh mục sản phẩm.

 • Tổ đội: chọn các bộ phận được map cho cơ sở

 • Kho: chọn các kho được cấu hình ở Danh mục kho

II. Chi tiết báo cáo nhập xuất

 

 • Mã vật tư: mã vật tư được đồng bộ ở Danh mục sản phẩm

 • Tên vật tư: tên vật tư được đồng bộ ở Danh mục sản phẩm

 • Kho nhập/xuất: kho được cấu hình ở danh mục kho và có chứa hàng hóa cần nhập/xuất

 • Mã phiếu: mã phiếu sinh ra khi tạo yêu cầu nhập/xuất

 • ĐVT: đơn vị tính

 • Chứng từ gốc: mã phiếu giao việc (work order) mà người dùng tạo yêu cầu nhập xuất.

 • Tổ đội: bộ phận tạo phiếu yêu cầu nhập xuất

 • SL yêu cầu: số lượng mà người dùng đề nghị xuất kho

 • SL sử dụng: số lượng mà người dùng sử dụng để sữa chữa cho PGV

 • Chờ hàng nhập: số lượng hàng vật tư còn thừa mà người dùng trả lại kho

 • Trạng thái: Trạng thái của phiếu yêu cầu nhập/xuất

 • Ngày nhập/xuất: ngày User thực hiện thao tác nhập/xuất

 • Người thực hiện: thông tin User tạo phiếu yêu cầu nhập/xuất

 • Tải về: Người dùng có thể sử dụng chức năng tải về khi cần xuất toàn bộ thông tin chi tiết số lượng và danh sách các phiếu xuất/nhập kho theo dạng file excel. Hệ thống sẽ gửi file về địa chỉ email của người dùng đồng thời gửi file về thanh thông báo.

 

Lưu ý (Remarks)

N/A

Multiple options can be selected.Add label

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.