Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo sửa chữa tài sản

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo sửa chữa tài sản

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý báo cáo – Báo cáo sửa chữa tài sản

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện tình trạng sửa chữa tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo sửa chữa tài sản

Người dùng cần chọn vào mục 'Xuất báo cáo” để xuất hiện các điều kiện lọc

Hệ thống sẽ xuất hiện các điều kiện lọc như:

  • From Date → To Date: Chọn khoảng thời gian cần xuất báo cáo

  • Property: Chọn tên cơ sở cần xuất báo cáo, có thể chọn nhiều cơ sở để xuất báo cáo cùng 1 lúc trong trường hợp người dùng được phân quyền tại nhiều cơ sở

II. Chi tiết báo cáo sửa chữa tài sản

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần bộ lọc, người dùng chọn “Export” để thực hiện xuất file báo cáo theo định dạng Excel

  • Báo cáo thể hiện các thông tin: Cơ sở, Trung tâm chi phí, Mã tài sản, Tên tài sản, số lượng tài sản đang thực hiện sửa chữa trong thời gian người dùng chọn để xuất file

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.