Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo tài sản cần khắc phục (Repair Asset Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo tài sản cần khắc phục (Repair Asset Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Báo cáo tài sản – Tài sản cần khắc phục

Tổng quan (Summary)

Báo cáo tổng hợp về số lượng tài sản cần khắc phục (Tài sản hiện tại không thể sử dụng) theo thời gian cần khắc phục tài sản

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo tài sản cần khắc phục

 

  • Nhóm đơn vị: Tùy theo phân quyền của user sẽ hiện danh sách tên Bộ phận, cơ sở, vùng

  • Cấp độ báo cáo: Tùy theo phân quyền của user sẽ chọn theo Bộ phân, cơ sở hoặc vùng

  • Bỏ chọn hết: xóa toàn bộ các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Chi tiết báo cáo tài sản cần khắc phục

  • Sắp xếp thứ tự cột theo mức độ ưu tiên sửa chữa của các phiếu giao việc đã được tạo (sắp xếp theo thời gian sửa chữa tăng dần)

  • Chọn ‘Tải về’ để xem báo cáo theo định dạng excel

 

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.