Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo tăng giảm tài sản

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo tài sản chi tiết - tích hợp SAP

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý báo cáo – Báo cáo tài sản chi tiết - tích hợp SAP

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện thông tin chi tiết của tài sản được đồng bộ với SAP

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo tài sản chi tiết - tích hợp SAP

Người dùng cần chọn vào mục 'Xuất báo cáo” để xuất hiện các điều kiện lọc

Hệ thống sẽ xuất hiện các điều kiện lọc như:

 • Cơ sở: Chọn tên cơ sở cần xuất báo cáo, có thể chọn nhiều cơ sở để xuất báo cáo cùng 1 lúc trong trường hợp người dùng được phân quyền tại nhiều cơ sở

 • Trung tâm chi phí: Chọn trung tâm chi phí cần xuất báo cáo

 • Tùy vào mục đích của người dùng, cần tích chọn các mục bên dưới để báo cáo lấy đúng thông tin người dùng cần xuất:

  • Hiển thị thông tin chung

  • Hiển thị khu vực chức năng

  • Hiển thị trung tâm chi phí

II. Chi tiết báo cáo tài sản chi tiết - tích hợp SAP

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin ở phần bộ lọc, người dùng chọn “Export” để thực hiện xuất file báo cáo theo định dạng Excel

 • Báo cáo thể hiện các thông tin chung của 1 tài sản

 • Khi tích chọn hiển thị khu vực chức năng và hiển thị trung tâm chi phí thì hệ thống sẽ xuất file gồm đầy đủ các thông tin mà người dùng đã tích chọn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.