Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo tiêu thụ năng lượng ( Energy consumption report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo tiêu thụ năng lượng

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập → Quản lý năng lượng →Báo cáo năng lượng

Tổng quan (Summary)

Tổng hợp báo cáo tiêu hao năng lượng ( điện/nước)

Báo cáo tiêu thụ năng lượng

Người dùng sẽ được filter các thông tin sau:

 • Filter khoảng thời gian ghi nhận

 • Tải về : Tải về file excel báo cáo ghi nhận

 • Người dùng sẽ được xem các thông tin sau:

  • Tên thiết bị

  • Số serial công tơ

  • Thời gian ghi nhận

  • Chỉ số P giao theo kỳ (kWh) - áp dụng cho ghi nhận báo cáo điện, với công thức = P giao (cuối kỳ) - P giao (đầu kỳ)

  • Chỉ số P giao theo hệ số biến dòng (kWh) = Chỉ số P giao theo kỳ * hệ số biến dòng

  • Chỉ số P nhận (kWh) - áp dụng cho ghi nhận báo cáo điện, với công thức = P nhận (cuối kỳ) - P nhận (đầu kỳ)

  • Chỉ số P nhận theo hệ số biến dòng (kWh) = Chỉ số P nhận theo kỳ * hệ số biến dòng

  • Tổng tiêu thụ (m³) - áp dụng cho ghi nhận báo cáo nước, với công thức = Tổng ghi nhận cuối kỳ - Tổng ghi nhận đầu kỳ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.