Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo tồn kho (Available Quanlity Report)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo tồn kho (Available Quanlity Report)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý kho – Báo cáo – Báo cáo tồn kho

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện số lượng mặt hàng tồn kho của vật tư ở toàn cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo tồn kho

  • Sản phẩm: Chọn các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm được đồng bộ từ SAP

  • Kho: chọn các kho được cấu hình trong Danh mục kho

  • Danh mục sản phẩm: chọn các danh mục được đồng bộ từ SAP

  • Bỏ chọn hết: xóa toàn bộ các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Chi tiết báo cáo tồn kho

  • Mã , Tên , Danh mục : lấy thông tin được đồng bộ từ SAP

  • Kho: thông tin thuộc kho được cấu ở Danh mục kho và cũng được đồng bộ từ SAP

  • SL tồn kho: Số lượng hàng vật tư còn tồn theo các lần kiểm kê, được trừ trên SAP và đồng bộ từ SAP

  • Tải về: Người dùng có thể sử dụng chức năng tải về khi cần xuất toàn bộ thông tin chi tiết số lượng và danh sách hàng vật tư tồn kho theo dạng file excel. Hệ thống sẽ gửi file về địa chỉ email của người dùng đồng thời gửi file về thanh thông báo.

  • Đồng bộ tồn kho: cho phép người dùng đồng bộ sản phẩm, số lượng tồn của từng loại sản phẩm theo từng kho ở thời điểm gần nhất. Màn hình sẽ hiển thị rõ thời gian đồng bộ cuối cùng từ SAP (chỉ cho phép đồng bộ một chiều từ SAP xuống CIAMS)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.