Skip to main content
Skip table of contents

Báo cáo tổng quan tài sản (Asset Reports List)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo tổng quan tài sản (Asset Reports List)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Báo cáo tài sản – Tổng quan về tài sản

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thể hiện tình trạng của toàn bộ tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm báo cáo tổng quan tài sản

  • Tên tổ chức: Tìm theo cơ sở hoặc các bộ phận trong cơ sở

  • Nhóm tài sản: Chọn các mã nhóm tài sản cần tìm kiếm

  • Cấp độ chi tiết: Chọn tìm báo cáo theo vùng, cơ sở hoặc bộ phận

  • Bỏ chọn hết: xóa toàn bộ các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Biểu đồ trạng thái khấu hao

Biểu đồ trạng thái khấu hao thể hiện tổng số lượng tài sản của cơ sở tính theo tỉ lệ phần trăm các trạng thái khấu hao (Chưa khấu hao/ tạm dừng khấu hao/ đang khấu hao/ Khấu hao xong) của tài sản

III. Báo cáo chi tiết tài sản

  • Ô tìm kiếm: Nhập mã tài sản hoặc tên tài sản để thao tác tìm kiếm

  • Tải về: Người dùng có thể tải về dữ liệu dưới dạng excel

  • Hiển thị thêm: tích chọn các trường thông tin cần hiển thị thêm trong báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.