Skip to main content
Skip table of contents

Cài đặt tài khoản (Settings)

Cài đặt thông báo

  • Bước 1: Tại màn hình phân hệ các chức năng chính, chọn phần tài khoản góc trên bên phải màn hình

  • Bước 2: Chọn Cài đặt

  • Bước 3: Tích vào các ô thông tin cần nhận thông báo

Chuyển đổi ngôn ngữ

  • Chuyển đổi ngôn ngữ ngay tại màn hình đăng nhập

  • Chuyển đổi ngôn ngữ tại các màn hình chức năng trong hệ thống

Thay đổi cơ sở

Trong trường hợp người dùng được phân quyền vào nhiều cơ sở, người dùng có thể thao tác thay đổi cơ sở cần thực hiện công việc

  • (1) Chọn cơ sở hiện tại

  • (2) Tìm kiếm cơ sở cần thay đổi

  • (3) Hệ thống hiển thị toàn bộ các cơ sở mà người dùng được phân quyền

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.