Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình Định mức điện (Quota Electricity)

Tên màn hình (Screen Name)

Định mức điện

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập → Quản lý năng lượng → Cấu hình → Định mức điện

Tổng quan (Summary)

Thiết lập định mức điện

Nhật ký ghi nhận

Người dùng sẽ được thiết lập các thông tin sau:

  • Định mức biến đổi

  • Định mức cố định

  • Occupancy

Sau khi điền các chỉ số, chọn nút “Lưu” để hoàn tất.

Người dùng nhấn chọn nút thêm để bổ sung thiết lập định mức cố định, Occupancy cho năng lượng điện.

  • (1) Chọn nút thêm.

  • (2) Điền các chỉ số định mức cố định, Occupancy cho năng lượng điện.

  • (3) Nhấn chọn nút lưu để hoản tất.

Người dùng nhấn chọn nút xóa để xóa thiết lập định mức điện

  • (1) Chọn biểu tượng xóa.

  • (2) Nhấn chọn nút lưu để hoàn tất.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.