Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình tạo phiếu giao việc (Config Work Order Schedule)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình tạo phiếu giao việc (Config Work Order Schedule)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Cấu hình – Cấu hình tạo phiếu giao việc

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị thông tin cấu hình thời gian tạo phiếu giao việc sinh ra từ kế hoạch định kỳ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

(1) Chọn thời gian tự động tạo phiếu giao việc theo ngày/ tuần hoặc tháng

(2) Nhập thời gian hệ thống tự động sinh ra phiếu giao việc mỗi ngày (Lưu ý: Các phiếu giao việc chỉ được sinh ra đúng theo thời gian cấu hình khi kế hoạch định kỳ ở trạng thái đã phê duyệt)

(3) Tích chọn nếu người dùng muốn điều chỉnh số lượng phiếu giao việc sinh ra mỗi ngày

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.