Skip to main content
Skip table of contents

Cho mượn tài sản

Tên màn hình (Screen Name)

Cho mượn tài sản

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Giao dịch tài sản – Cho mượn tài sản

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách các phiếu cho mượn tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

image-20240107-053204.png

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm phiếu cho mượn tài sản

 • Phần tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm theo mã cho mượn tài sản

 • Trạng thái: Mã cho mượn tài sản có các trạng thái sau:

  • Lưu nháp: Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xóa phiếu

  • Đã cho mượn: Trạng thái này khi người phê duyệt đã phê duyệt phiếu, tài sản sẽ được điều chuyển đúng theo thông tin trong phiếu (không làm thay đổi số lượng tài sản ở khu vực chuyển và khu vực nhận)

  • Đã hoàn trả: Trạng thái này khi đã trả tài sản về khu vực chuyển

 • Từ ngày- đến ngày: khoảng thời gian tạo phiếu điều chuyển

 • Tên tài sản: chọn các tài sản đã được tạo phiếu

 • Người tạo: chọn tên người tạo phiếu

 • Người duyệt: chọn tên người phê duyệt/ người xác nhận

 • Bỏ chọn hết: Xóa hết các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Các trường thông tin

III. Các chức năng chính

 • (1) Tạo phiếu cho mượn tài sản: Cho mượn 1 hay nhiều tài sản sang 1 khu vực/ bộ phận khác

  • Mã phiếu cho mượn: Hệ thống sẽ tự động sinh ra mã phiếu sau khi người dùng thao tác cập nhật phiếu

  • Ngày yêu cầu: Ngày người dùng thao tác tạo phiếu

  • Người tạo: Hệ thống tự đống điền thông tin người dùng đăng nhập vào hệ thống

  • Mô tả: Người dùng nhập các thông tin liên quan đến tài sản được cho mượn

  • Đính kèm tài liệu: Đính kèm dạng hình ảnh, định dạng excel, PDF.. các thông tin liên quan đến việc điều chuyển tài sản

  • Lệnh cho mượn: Gồm toàn bộ các thông tin liên quan đến tài sản, khu vực chuyển, khu vực nhận và trung tâm chi phí của khu vực nhận. Người dùng cần nhập và điền đầy đủ các trường thông tin có dấu sao.

  • Tải lên file cho mượn nhiều tài sản: khi cần cho mượn hàng loạt tài sản, người dùng có thể sử dụng chức năng “Tải lên”. Sau đó chọn “Tải tập tin mẫu” để tải mẫu file import về, sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng “chọn tập tin” để import lên hệ thống. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ, sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng chọn lưu phiếu

  • Sau khi lưu phiếu, chọn vào phiếu lưu nháp cần duyệt ở màn hình danh sách phiếu cho mượn → chọn biểu tượng chỉnh sửa hình cây bút Xác nhận cho mượn (sau khi xác nhận cho mượn, phiếu sẽ chuyển từ trạng thái lưu nháp sang trạng thái đã cho mượn)

   image-20240107-062230.png

   Sau khi tài sản đã mượn cần hoàn trả: ở danh sách phiếu có trạng thái “Đã cho mượn” → chọn biểu tượng chỉnh sửa hình cây bút Xác nhận hoàn trả (sau khi xác nhận hoàn trả, phiếu sẽ chuyển từ trạng thái đã cho mượn sang trạng thái đã hoàn trả)

   image-20240107-054038.png
   image-20240107-052921.png
   image-20240107-062141.png

 • (2) Xem chi tiết các thông tin trong phiếu cho mượn tài sản

  image-20240107-070305.png

  • Tài sản cho mượn: Thông tin mã và tên tài sản được cho mượn

  • Số lượng hệ thống: Số lượng hiện tại của tài sản đó trên hệ thống

  • Số lượng cho mượn: số lượng được cho mượn sang khu vực mới

  • Đơn vị tính: Đơn vị tính của tài sản được điều chuyển

  • Khu vực cho mượn: Khu vực hiện tại của tài sản

  • Khu vực nhận: Khu vực sau khi hoàn thành cho mượn của tài sản

  • Trung tâm chi phí (hiện tại): Trung tâm chi phí hiện tại của tài sản

  • Trung tâm chi phí (nhận): Trung tâm chi phí sau khi cho mượn của tài sản

  • Ghi chú: Bổ sung thông tin ghi chú nếu có

 • (3) Chỉnh sửa phiếu cho mượn tài sản

  • Phiếu cho mượn có thể được chỉnh sửa thông tin tài sản trong trường hợp phiếu điều chuyển đang ở trạng thái lưu nháp.

  • Các trường thông tin có thể chỉnh sửa tương tự với các thông tin ở mục tạo mới phiếu cho mượn

 • (4) Xóa phiếu cho mượn

  • Chỉ xóa được phiếu cho mượn khi phiếu ở trạng thái Lưu nháp

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.