Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục công việc (Work Order Checklist)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục công việc (Work Order Checklist)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Cấu hình – Danh mục công việc

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách danh mục công việc của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm danh mục công việc

 • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã danh mục công việc” hoặc “Tên danh mục công việc”

 • Loại công việc: chọn loại công việc cần tìm kiếm

 • Dòng tài sản: chọn dòng tài sản cần tìm kiếm

 • Trạng thái: chọn trạng thái danh mục công việc cần tìm kiếm

 • Cơ sở: chọn cơ sở cần tìm kiếm danh mục công việc

 • Sản phẩm: chọn sản phẩm liên quan đến danh mục công việc cần tìm kiếm

 • Tổ đội thực hiện: chọn tổ đội thực hiện liên quan đến danh mục công việc cần tìm kiếm

 • Bỏ chọn hết: Giúp xóa hết các điều kiện lọc đã tìm kiếm trước đó

 • Thêm điều kiện lọc: Ngoài các điều kiện lọc mặc định, người dùng còn có thể thêm các điều kiện lọc khác để thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm dạnh mục công việc

II. Các chức năng chính

 • (1) Tạo danh mục công việc

  • Cần điền đầy đủ các trường thông tin được đánh dấu sao.

  • Tích chọn phiếu kiểm tra khi danh mục công việc cần tạo để thực hiện các phiếu giao việc phát sinh

  • Tích chọn Kế hoạch định kỳ, tần suất thực hiện khi danh mục công việc cần tạo để thực hiện các phiếu giao việc định kỳ

 • (2) Tải về: Nhấn tải về để tải toàn bộ danh mục công việc về theo định dạng file excel

 • (3) Tải lên:

  • Tải lên mẫu mới: Dùng để tạo nhiều danh mục công việc bằng cách tải lên file mẫu, người dùng tải file mẫu về sau đó điền đầy đủ các thông tin bắt buộc để thực hiện tạo nhiều danh mục công việc cùng lúc thay vì tạo từng danh mục công việc trực tiếp trên hệ thống

  • Tải lên cập nhật: Dùng để cập nhật các danh mục công việc đã tồn tại trên hệ thống, người dùng chọn tải mẫu cập nhật về sau đó điền đầy đủ các thông tin trong file mẫu rồi thực hiện tải lên

 • (4) Xóa danh mục công việc: Xóa danh mục công việc khi danh mục công việc đó không còn được thực hiện tại cơ sở

 • (5) Chỉnh sửa danh mục công việc: Khi người dùng cần thực hiện cập nhật các thông tin trong danh mục công việc đã tạo trước đó, chọn chỉnh sửa để cập nhật. Các trường thông tin được chỉnh sửa tường tự ở bước tạo danh mục công việc.

 • (6) Xem chi tiết: Chọn biểu tượng :xem_chi_tiết: để xem chi tiết các thông tin của 1 danh mục công việc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.