Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục kho (Warehouse)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục kho (Warehouse)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý kho - Danh mục kho

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách kho vật tư có đồng bộ SAP (gồm mã Site, Sloc) của cơ sở.

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm danh mục kho

 

  • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã kho” hoặc “Tên kho”

  •  Thêm mới: Tạo mới kho Vật tư với các thông tin Mã kho, Tên kho (bắt buộc); Site, Sloc (lấy mã theo thông tin ở SAP); bộ phận.

II. Các trường thông tin

 

 

 

III. Các chức năng chính

 

 

 

(1) Xem chi tiết các thông tin có trong 1 kho vật tư:

(2) Chỉnh sửa các thông tin có trong 1 kho vật tư: dùng để chỉnh sửa thông tin của kho vật tư như tên kho, site, sloc, bộ phận, địa chỉ.

 

  • Mã kho: Mã kho của bộ phận

  • Tên kho: Tên kho vật tư tương ứng với mã kho

  • Site: theo thông tin SAP

  • Sloc: theo thông tin SAP 

  • Bộ phận: chọn và tích theo bộ phận có sẵn đã cấu hình trên hệ thống.

  • Địa chỉ: Thông tin địa chỉ kho vật tư của cơ sở (nếu có)

(3) Xóa kho vật tư:

 

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.