Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục loại công việc (Work Order Type)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục loại công việc (Work Order Type)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Cấu hình – Danh mục loại công việc

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách danh mục loại công việc của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm danh mục loại công việc

 • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã loại công việc” hoặc “Tên loại công việc”

 • Trạng thái: chọn trạng thái loại công việc cần tìm kiếm

 • Cập nhật tình trạng tài sản sau khi thực hiện: Chọn có cập nhật/ không cập nhật để tìm kiếm các loại công việc liên quan

II. Các chức năng chính

 • (1) Tạo loại công việc: Tại màn hình danh mục loại công việc, chọn “Tạo” để thực hiện tạo loại công việc

  • Cần điền đầy đủ các trường thông tin được đánh dấu sao.

  • Nhập các thông tin mô tả hoặc chọn loại công việc liên quan đến điện/ nước nếu có

 • (2) Xem chi tiết: Chọn biểu tượng :xem_chi_tiết: để xem chi tiết loại công việc

 • (3) Chỉnh sửa: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin loại công việc

 • (4) Xóa loại công việc: Trong trường hợp các loại công việc không sử dụng và chưa được chọn ở phần danh mục công việc thì người dùng có thể thao tác xóa loại công việc

  • Ngoài ra, người dùng có thể thao tác xóa nhiều dòng cùng lúc bằng cách

   • (1) Tích chọn các dòng cần xóa

   • (2) Chọn thao tác khác, sau đó chọn xóa

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.