Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục mức độ ưu tiên (Work Order Priority)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mức độ ưu tiên (Work Order Priority)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Cấu hình – Danh mục mức độ ưu tiên

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh mục mức độ ưu tiên được áp dụng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm danh mục công việc

 • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã mức độ ưu tiên” hoặc “Tên mức độ ưu tiên”

 • Trạng thái: chọn trạng thái hoạt động/ không hoạt động của các mức độ ưu tiên để thực hiện tìm kiếm

II. Các chức năng chính

 • (1) Tạo mức độ ưu tiên

  • Cần điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu

  • Màu nền: Chọn màu nền theo mức độ ưu tiên

  • Hình hiển thị: Chọn hình hiển thị theo các mức độ ưu tiên

 • (2) Xem chi tiết: Chọn biểu tượng :xem_chi_tiết: để xem chi tiết các thông tin của 1 mức độ ưu tiên

 • (3) Chỉnh sửa: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin của 1 mức độ ưu tiên

 • (4) Xóa mức độ ưu tiên: Trong trường hợp các mức độ ưu tiên không sử dụng và chưa được chọn ở phần danh mục công việc thì người dùng có thể thao tác xóa mức độ ưu tiên

  • Ngoài ra, người dùng có thể thao tác xóa nhiều dòng cùng lúc bằng cách

   • (1) Tích chọn các dòng cần xóa

   • (2) Chọn thao tác khác, sau đó chọn xóa

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.