Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục sản phẩm (Inventory)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục sản phẩm (Inventory)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý kho - Danh mục sản phẩm

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm trong kho vật tư của toàn bộ các cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm sản phẩm

 

  • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã sản phẩm” hoặc “Tên sản phẩm”

  • Danh mục SP

  • ĐVT

  • Trạng thái

  • Đồng bộ sản phẩm: Đồng bộ các thông tin sản phẩm mới cập nhật ở SAP xuống hệ thống (có hiện thời gian đồng bộ cuối cùng từ SAP)

 

II. Các trường thông tin sản phẩm

 

 

 

III. Các chức năng chính

 

 

  • Xem chi tiết các thông tin có trong 1 sản phẩm

 

 

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.