Skip to main content
Skip table of contents

Dòng sản phẩm (Model Templates)

Tên màn hình (Screen Name)

Dòng sản phẩm (Model Templates)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý tài sản – Cấu hình tài sản – Dòng sản phẩm

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách cấu hình dòng sản phẩm của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm

 • Nhóm tài sản: Chọn nhóm tài sản cần tìm kiếm

 • Máy móc thiết bị: Chọn loại máy móc thiết bị cần tìm kiếm

 • Phương pháp khấu hao: Chọn các phương pháp khấu hao cần tìm kiếm

 • Thuộc tính: Chọn các thuộc tính cần tìm kiếm

 • Bỏ chọn hết: Xóa các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Các trường thông tin của dòng sản phẩm

 • Tên dòng sản phẩm

 • Tên dòng sản phẩm

 • Nhóm tài sản

 • Máy móc thiết bị

 • Phương pháp khấu hao

 • Thuộc tính

 • Ngày sửa gần nhất

III. Các chức năng chính

 • (1) Tạo mới 1 dòng sản phẩm: Khi cần tạo 1 dòng sản phẩm, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình danh sách dòng sản phẩm, người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu sao.

 • (2) Tải về: Tải toàn bộ danh sách dòng sản phẩm theo định dạng file excel

 • (3) Tải lên: Khi cần tạo 1 lúc nhiều dòng tài sản, người dùng có thể sử dụng chức năng này

 • (4) Xem chi tiết: Người dùng có thể chọn xem chi tiết để xem các thông tin chung và tài liệu của dòng sản phẩm

 • (5) Chỉnh sửa dòng sản phẩm: Có thể chỉnh sửa các trường thông tin tương tự ở bước tạo mới

 • (6) Xóa tình dòng sản phẩm: Khi 1 dòng sản phẩm nào không cần dùng tới thì người dùng có thể thao tác xóa hoặc có thể chọn xóa nhiều dòng cùng lúc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.