Skip to main content
Skip table of contents

Điều chỉnh tài sản (Asset Adjustment)

Tên màn hình (Screen Name)

Điều chỉnh tài sản (Asset Adjustment)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Giao dịch tài sản – Điều chỉnh

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách các phiếu điều chỉnh của cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm phiếu điều chỉnh tài sản

 • Phần tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm theo mã phiếu điều chỉnh

 • Trạng thái: Phiếu điều chỉnh tài sản có các trạng thái sau:

  • Lưu nháp: Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xóa phiếu

  • Trình duyệt: Trạng thái này không cho phép chỉnh sửa, người dùng vào chọn phê duyệt hoặc từ chối phiếu

  • Đã phê duyệt: Trạng thái này khi người phê duyệt đã phê duyệt phiếu. Khi phiếu ở trạng thái này, tài sản sẽ được điều chỉnh số lượng và trạng thái tài sản về đúng theo thông tin trong phiếu.

  • Đã từ chối: Người phê duyệt từ chối phiếu, ở trạng thái này người dùng có thể vào chỉnh sửa thông tin sau đó trình duyệt lại.

 • Từ ngày- đến ngày: khoảng thời gian tạo phiếu điều chỉnh

 • Tên tài sản: chọn các tài sản đã được tạo phiếu

 • Người tạo: chọn tên người tạo phiếu

 • Người duyệt: chọn tên người phê duyệt

 • Bỏ chọn hết: Xóa hết các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Các trường thông tin

III. Các chức năng chính

 • (1) Tạo phiếu điều chỉnh tài sản: đề điều chỉnh ghi tăng/ giảm 1 hay nhiều tài sản

  • Chọn ghi tăng tài sản khi cơ sở mua mới hoặc có tài sản thừa

  • Chọn ghi giảm tài sản trong các trường hợp thanh lý tài sản hoặc hư hỏng, mất tài sản..

  • Mã phiếu điều chỉnh: Hệ thống sẽ tự động sinh ra mã phiếu sau khi người dùng thao tác cập nhật phiếu

  • Ngày yêu cầu: Ngày người dùng thao tác tạo phiếu

  • Người tạo: Hệ thống tự đống điền thông tin người dùng đăng nhập vào hệ thống

  • Mã phiên kiểm kê: Các phiếu điều chỉnh sinh ra từ báo cáo chênh lệch khi kiểm kê sẽ hiển thị thông tin mã phiên kiểm kê đó

  • Mô tả: Người dùng nhập các thông tin liên quan đến tài sản được điều chỉnh

  • Đính kèm tài liệu: Đính kèm dạng hình ảnh, định dạng excel, PDF.. các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh tài sản

  • Điều chỉnh tài sản: Gồm toàn bộ các thông tin liên quan đến loại điều chỉnh, tài sản điều chỉnh, khu vực chức năng, trạng thái tài sản, tình trạng tài sản, số lượng tài sản hiện tại, số lượng điều chỉnh tăng/ giảm. Người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin có dấu sao

   • Chọn xóa các dữ liệu đã nhập để xóa nhanh các trường thông tin đã nhập

   • Lưu ý: khi nhập mã tài sản vào ô tài sản điều chỉnh, hệ thống sẽ tự động điền thông tin khu vực chức năng

  • Sau khi nhập xong thông tin điều chỉnh tài sản, đến bước Quy trình phê duyệt, người dùng chọn Thêm để thêm thông tin người phê duyệt. Sau đó chọ Lưu để trình duyệt phiếu hoặc chọn Lưu nháp nếu cần thay đổi thông tin trước khi trình duyệt.

 • (2) Xem chi tiết các thông tin trong phiếu điều chỉnh tài sản

  • Loại điều chỉnh: Điều chỉnh ghi tăng/ giảm tài sản

  • Tài sản điều chỉnh: Thông tin mã và tên tài sản được điều chỉnh

  • Mã tài sản SAP: Mã tài sản trên hệ thống SAP

  • Khu vực chức năng: Khu vực chức năng của tài sản

  • Số lượng hệ thống: Số lượng hiện tại của tài sản đó trên hệ thống

  • Số lượng điều chỉnh: Số lượng hiện tại trước khi điều chỉnh của tài sản

  • Đơn vị tính: Đơn vị tính của tài sản được điều chuyển

  • Nguyên giá: Nguyên giá trước và sau khi điều chỉnh số lượng tài sản

  • Thời gian khấu hao: Thời gian khấu hao trước và sau khi điều chỉnh số lượng tài sản

  • Trung tâm chi phí: Trung tâm chi phí của tài sản được điều chỉnh

 • (3) Chỉnh sửa phiếu điều chỉnh

  • Phiếu điều chuyển có thể được chỉnh sửa trong trường hợp phiếu điều chỉnh đang ở trạng thái lưu nháp hoặc đã từ chối.

  • Các trường thông tin có thể chỉnh sửa tương tự với các thông tin ở mục tạo mới phiếu điều chỉnh

 • (4) Xóa phiếu điều chỉnh

  • Chỉ xóa được phiếu điều chỉnh khi phiếu ở trạng thái Lưu nháp

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.