Skip to main content
Skip table of contents

Điều chuyển tài sản (Asset Transfer)

Tên màn hình (Screen Name)

Điều chuyển tài sản (Asset Transfer)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Giao dịch tài sản – Điều chuyển

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách các phiếu điều chuyển của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm phiếu điều chuyển tài sản

 • Phần tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm theo mã phiếu điều chuyển

 • Trạng thái: Phiếu điều chuyển tài sản có các trạng thái sau:

  • Lưu nháp: Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xóa phiếu

  • Trình duyệt: Trạng thái này không cho phép chỉnh sửa, người dùng vào chọn phê duyệt hoặc từ chối phiếu

  • Đã phê duyệt: Trạng thái này khi người phê duyệt đã phê duyệt phiếu

  • Đã từ chối: Người phê duyệt hoặc người xác nhận từ chối phiếu, ở trạng thái này người dùng có thể vào chỉnh sửa thông tin sau đó trình duyệt lại

  • Đã xác nhận: Sau khi người phê duyệt xong, người xác nhận vào xác nhận phiếu thì trạng thái phiếu sẽ chuyển sang đã xác nhận. Khi phiếu ở trạng thái này, tài sản sẽ được điều chuyển đúng theo thông tin trong phiếu.

 • Từ ngày- đến ngày: khoảng thời gian tạo phiếu điều chuyển

 • Tên tài sản: chọn các tài sản đã được tạo phiếu

 • Người tạo: chọn tên người tạo phiếu

 • Người duyệt: chọn tên người phê duyệt/ người xác nhận

 • Bỏ chọn hết: Xóa hết các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Các trường thông tin

III. Các chức năng chính

 • (1) Tạo phiếu điều chuyển tài sản: Điều chuyển 1 hay nhiều tài sản sang 1 khu vực/ bộ phận/ cơ sở khác

  • Mã phiếu điều chuyển: Hệ thống sẽ tự động sinh ra mã phiếu sau khi người dùng thao tác cập nhật phiếu

  • Ngày yêu cầu: Ngày người dùng thao tác tạo phiếu

  • Người tạo: Hệ thống tự đống điền thông tin người dùng đăng nhập vào hệ thống

  • Mô tả: Người dùng nhập các thông tin liên quan đến tài sản được điều chuyển

  • Đính kèm tài liệu: Đính kèm dạng hình ảnh, định dạng excel, PDF.. các thông tin liên quan đến việc điều chuyển tài sản

  • Lệnh điều chuyển: Gồm toàn bộ các thông tin liên quan đến tài sản, khu vực chuyển, khu vực nhận và trung tâm chi phí của khu vực nhận. Người dùng cần nhập và điền đầy đủ các trường thông tin có dấu sao.

  • Tải lên file điều chuyển nhiều tài sản: khi cần điều chuyển hàn loạt tài sản, người dùng có thể sử dụng chức năng “Tải lên”. Sau đó chọn “Tải tập tin mẫu” để tải mẫu file import về, sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng “chọn tập tin” để import lên hệ thống. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ, sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng chọn câp nhật để lưu phiếu

  • Sau khi lưu phiếu, chọn vào phiếu lưu nháp cần trình duyệt ở màn hình danh sách phiếu điều chuyển → chọn thao tác khácyêu cầu phê duyệt để tiến hành chọn người phê duyệt và người xác nhận

 • (2) Xem chi tiết các thông tin trong phiếu điều chuyển tài sản

  • Tài sản điều chuyển: Thông tin mã và tên tài sản được điều chuyển

  • Số lượng hệ thống: Số lượng hiện tại của tài sản đó trên hệ thống

  • Số lượng điều chuyển: số lượng được điều chuyển sang khu vực mới

  • Đơn vị tính: Đơn vị tính của tài sản được điều chuyển

  • Khu vực chuyển: Khu vực hiện tại của tài sản

  • Khu vực nhận: Khu vực sau khi hoàn thành điều chuyển của tài sản

  • Trung tâm chi phí (hiện tại): Trung tâm chi phí hiện tại của tài sản

  • Trung tâm chi phí (nhận): Trung tâm chi phí sau khi điều chuyển của tài sản

  • Người nhận bàn giao: Người nhận sau khi tài sản được chuyển đến khu vực nhận

  • Ghi chú: Bổ sung thông tin ghi chú nếu có

 • (3) Chỉnh sửa phiếu điều chuyển

  • Phiếu điều chuyển có thể được chỉnh sửa trong trường hợp phiếu điều chuyển đang ở trạng thái lưu nháp hoặc đã từ chối.

  • Các trường thông tin có thể chỉnh sửa tương tự với các thông tin ở mục tạo mới phiếu điều chuyển

 • (4) Xóa phiếu điều chuyển

  • Chỉ xóa được phiếu điều chuyển khi phiếu ở trạng thái Lưu nháp

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.