Skip to main content
Skip table of contents

Định mức sử dụng (Consumption quota)

Tên màn hình (Screen Name)

Định mức sử dụng

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập → Quản lý năng lượng → Định mức sử dụng

Tổng quan (Summary)

Cập nhập, tổng hợp định mức sử dụng năng lượng trong các ngày

Định mức sử dụng

Người dùng sẽ được filter các thông tin sau:

  • (1) Lọc theo khoảng thời gian

  • (2) Tải về : Tải về file excel định mức sử dụng

Người dùng được thiết lập theo ngày cho các chỉ số (occupanacy, số lượng khách inhouse, Room Night đêm, Định mức cố định, Thực tế tiêu thụ) bằng cách click chuột vào ngày cần cập nhập, sau đó điền chỉ số và nhấn chọn OK.

Người dùng được thiết lập hàng loạt chỉ số (occupanacy, số lượng khách inhouse, Room Night đêm, Định mức cố định, Thực tế tiêu thụ) cho các ngày, bằng cách click chuột vào biểu tượng Bulk Update, sau đó điền thông tin và nhấn chọn OK.

Người dùng sẽ được xem các thông tin sau:

  • Thời gian

  • Loại năng lượng: điện, nước

  • Occupany (% )

  • Số lượng khách inhouse (khách)

  • Room night (đêm)

  • Định mức cố định

  • Định mức biến đổi

  • Thực tế tiêu thụ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.