Skip to main content
Skip table of contents

Kế hoạch ghi nhận năng lượng (Execute Energy Recording)

Tên màn hình (Screen Name)

Ghi nhận năng lượng

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập → Quản lý năng lượng → Ghi nhận năng lượng → Kế hoach thực hiện

Tổng quan (Summary)

Việc ghi nhận năng lượng được hoạch định thông qua thao tác lập kế hoạch các thiết bị cần được ghi nhận và sau đó dùng mobile app để quét mã bardcode trên mỗi đồng hồ để ghi nhận các chỉ số điện/nước.

1. Tạo kế hoạch thực hiện

Bước 1: Tạo mới kế hoạch

Bước 2: Điền thông tin :

 • Tên kế hoạch : bắt buộc

 • Loại năng lượng : bắt buộc ( điện/nước)

 • Bộ phận thực hiện : bắt buộc

 • Mô tả: không bắt buộc

Bước 3: Chọn danh sách thiết bị cần ghi nhận , sau đó click “ Xác nhận danh sách thiết bị” → click “ Tiếp tục”

Bước 4 : Tạo lịch thực hiện :

 • Thời gian thực hiện : bắt buộc

 • Lặp lại : người dùng mong muốn lặp lại theo ngày/tuần/ tháng theo tuần suất x (lần). Khi mở toggle lặp lại, cần nhập thêm các thông tin bắt buộc sau:

  • Tần suất : x (lần(

  • Đơn vị lập lại : ngày/tháng/năm

  • Ngày kết thúc

 • Sau đó click “ Đóng” để hoàn thành bước tạo lịch thực hiện

Bước 5 : Thêm người nhận việc và đổi trạng thái lịch thực hiện

 • Chọn chỉnh sửa lịch thực hiện tại Danh sách kế hoạch

 • Điền thông tin người nhận việc

 • Đổi trạng thái kế hoạch thực hiện là “Đang thực hiện” khi đã sẵn sàng quy trình tiến hành ghi nhận.

Hoàn thành xong tạo kế hoạch thực hiện

2. Thao tác ghi nhận chỉ số điện/ nước trên mobile app

Bước 1: Tại mục “ Cần thực hiện” chọn các lịch đang chờ thực hiện

Bước 2 : Dùng QR code để scan thiết bị để nhập thông tin trên từng đồng hồ

Bước 3: Nhập thông tin P giao và P nhận

Bước 4 : Click “Cập nhật thông tin”

Bước 5 : Click “Đóng lịch thự hiện” khi đã xem qua các thông số ghi nhận tại tab “ Hoàn thành”. Người dùng có thể điều chỉnh lại thông tin trước khi xác nhận đóng lịch thực hiện

Bước 6 : Xem lại thông tin tại mục “ Đã đóng”

--

Đối với các lịch thực có thời gian được cài đặt trong tương lai và trạng thái là “ Chưa thực hiện” sẽ hiển thị tại mục “Chưa mở” và thông tin ghi nhận chỉ có quyền xem, đến khi chuyển về trạng thái “ Đang thực hiện” thì người dùng sẽ được phép điều chỉnh.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.