Skip to main content
Skip table of contents

Kế hoạch kiểm kê (Stock-take Plans)

Tên màn hình (Screen Name)

Kế hoạch kiểm kê (Stock-take Plans)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tài sản doanh nghiệp – Kiểm kê – Kế hoạch kiểm kê

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách các kế hoạch kiểm kê của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm kế hoạch kiểm kê

 • Phần tìm kiếm: Người dùng có thể tìm kiếm theo mã kế hoạch, tên kế hoạch

 • Bộ phận: Chọn bộ phận

 • Trạng thái: các trạng thái của kế hoạch kiểm kê

  • Lưu nháp: Tạo kế hoạch chưa hoàn tất, có thể điều chỉnh, chỉnh sửa thông tin của kế hoạch

  • Hoạt động: Tạo xong kế hoạch, không thể điều chỉnh thông tin của kế hoạch

 • Thời gian: Chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm kế hoạch kiểm kê

 • Bỏ chọn hết: Xóa hết các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Các trường thông tin

III. Các chức năng chính

 

 • (1) Tạo kế hoạch kiểm kê: Khi có kế hoạch cụ thể về thời gian kiểm kê trong năm, người dùng có thể sử dụng chức năng tạo kế hoạch kiểm kê để tạo sẵn lịch kiểm kê cho các bộ phận có thời gian kiểm kê lặp lại nhiều lần trong năm hay trong khoảng thời gian dài.

  • Tạo thông tin chung: Điền đầy đủ các thông tin có dấu sao

   • Tên kế hoạch: nhập tên kế hoạch

   • Bộ phận: Chọn bộ phận cần lập kế hoạch kiểm kê

   • Ban quản lý cơ sở: hệ thống sẽ nhập mặc định thông tin tên cơ sở

   • Đính kèm tài liệu: Đính kèm các tài liệu liên quan đến kế hoạch kiểm kê

   • Thời gian: Chọn thời gian thực hiện kế hoạch kiểm kê

  •  Cài đặt lịch: Tạo lịch kiểm kê chi tiết: Chọn Tạo lịch kiểm kê để thiết lập lịch

   • Thời gian: Chọn thời gian kiểm kê

   • Lặp lại: Bật nếu lặp lại nhiều phiên kiểm kê trong khoảng thời gian của kế hoạch kiểm kê

   • Lặp lại theo ngày/ tháng

  • Sau khi thêm lịch kiểm kê, hệ thống sẽ hiển thị các phiên kiểm kê theo lịch đã cài đặt. Người dùng có thể thao tác chỉnh sửa hoặc xóa các lịch đã tạo

  • Chọn Cập nhật kế hoạch để hoàn tất tạo kế hoạch kiểm kê. Sau khi tạo xong kế hoạch kiểm kê, hệ thống sẽ tạo ra các phiên kiểm kê ở trạng thái Lưu nháp

 • (2) Xem chi tiết các thông tin trong kế hoạch kiểm kê

 • (3) Chỉnh sửa kế hoạch kiểm kê

  • Kế hoạch kiểm kê có thể được chỉnh sửa trong trường hợp kế hoạch đang ở trạng thái lưu nháp

  • Các trường thông tin có thể chỉnh sửa tương tự với các thông tin ở mục tạo mới kế hoạch kiểm kê

 • (4) Xóa kế hoạch kiểm kê

  • Chỉ xóa được kế hoạch kiểm kê khi ở trạng thái Lưu nháp

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.