Skip to main content
Skip table of contents

Mức độ ảnh hưởng (Fault level)

Tên màn hình (Screen Name)

Mức độ ảnh hưởng (Fault level)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý lỗi – Cấu hình – Mức độ ảnh hưởng

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ mức độ ảnh hưởng được áp dụng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Tìm kiếm mức độ ảnh hưởng

  • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm. Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã mức độ ảnh hưởng” hoặc “Tên mức độ ảnh hưởng”

II. Các chức năng chính

 

  • (1) Tạo mức độ ảnh hưởng

    • Cần điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu

    • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn “Lưu” để tạo mức độ ảnh hưởng

  • (2) Chỉnh sửa: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin của 1 mức độ ảnh hưởng

  • (3) Xóa mức độ ảnh hưởng: Trong trường hợp các mức độ ảnh hưởng không sử dụng thì người dùng có thể thao tác xóa mức độ ảnh hưởng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.