Skip to main content
Skip table of contents

Năm làm việc (Working year)

Tên màn hình (Screen Name)

Năm làm việc (Working year)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Cấu hình – Năm làm việc

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị thông tin thiết lập năm làm việc của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Phần cấu hình năm làm việc thường được thiết lập 1 lần trước khi tạo kế hoạch định kỳ và sinh ra phiếu giao việc.

(1) Thông thường, theo thời gian làm việc tiêu chuẩn của Việt Nam, người dùng sẽ thiết lập tiêu chuẩn năm làm việc là ISO-8601

(2) Tích chọn vào các ô ngày làm việc trong trường hợp cơ sở không làm đủ 7 ngày/ tuần

(3) Chọn xem thông tin tuần làm việc theo năm

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.