Skip to main content
Skip table of contents

Nguyên nhân chênh lệch tài sản (Asset Adjustment Reason)

Tên màn hình (Screen Name)

Nguyên nhân chênh lệch tài sản (Asset Adjustment Reason)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý tài sản – Cấu hình tài sản – Nguyên nhân chênh lệch tài sản

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách cấu hình nguyên nhân chênh lệch tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các trường thông tin của nhóm tài sản

 • STT

 • Mã số

 • Tên nguyên nhân

 • Loại chênh lệch

 • Trạng thái

III. Các chức năng chính

 • (1) Tạo mới 1 nguyên nhân chênh lệch tài sản: Khi cần tạo 1 nguyên nhân chênh lệch tài sản, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình danh sách nhóm nguyên nhân chênh lệch tài sản.

   

 • (2) Chỉnh sửa nguyên nhân chênh lệch tài sản: Có thể chỉnh sửa các trường thông tin tương tự ở bước tạo mới

   

   

 • (3) Xóa nguyên nhân chênh lệch tài sản: Khi 1 nguyên nhân nào không cần dùng tới thì người dùng có thể thao tác xóa

   

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.