Skip to main content
Skip table of contents

Nhật ký ghi nhận (Equipment logs)

Tên màn hình (Screen Name)

Nhật ký ghi nhận

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập → Quản lý năng lượng → Nhật ký ghi nhận

Tổng quan (Summary)

Tổng hợp nhật ký ghi nhận cho các thiết bị điện tự động

Nhật ký ghi nhận

Người dùng sẽ được filter các thông tin sau:

  • (1) Filter khoảng thời gian đồng bộ

  • (2) Filter vị trí ghi nhận

  • (3) Tải về : Tải về file excel nhật ký ghi nhận

Người dùng sẽ được xem các thông tin sau:

  • Dự án

  • Loại năng lượng: điện

  • Thời gian đồng bộ

  • Thiết bị:

  • Vị trí

  • Dữ liệu

Lưu ý: Nhật ký ghi nhận: hiện chỉ ghi nhận cho thiết bị điện tự động. Đối với thiết bị thủ công thì không vào màn hình này mà nên xem lịch sử ở màn hình chi tiết của thiết bị hoặc báo cáo ghi nhận năng lượng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.