Skip to main content
Skip table of contents

Nhóm tài sản (Asset Categories)

Tên màn hình (Screen Name)

Nhóm tài sản (Asset Categories)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý tài sản – Cấu hình tài sản – Nhóm tài sản

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách cấu hình nhóm tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm

 • Nhóm cha: Chọn nhóm cha cần tìm kiếm

 • Dán nhãn: Chọn dán nhãn hoặc không dán nhãn tìm kiếm

 • Kiểm kê: Chọn kiểm kê hoặc không kiểm kê

 • Trạng thái: Chọn các trạng thái cần tìm kiếm

 • Máy móc thiết bị: Chọn loại máy móc thiết bị cần tìm kiếm

 • Bỏ chọn hết: Xóa các điều kiện lọc đã chọn trước đó

II. Các trường thông tin của nhóm tài sản

 • Tên nhóm

 • Mã nhóm

 • Nhãn dán

 • Kiểm kê

 • Nhóm cha

 • Máy móc thiết bị

 • Ngày sửa gần nhất

III. Các chức năng chính

 

 • (1) Tạo mới 1 nhóm tài sản: Khi cần tạo 1 nhóm tài sản, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình danh sách nhóm tài sản, người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu sao.

 • (2) Tải về: Tải toàn bộ danh sách nhóm tài sản theo định dạng file excel hoặc tải về 1 vài dòng

 • (3) Tải lên: Khi cần tạo 1 lúc nhiều nhóm tài sản, người dùng có thể sử dụng chức năng này

 • (4) Xem chi tiết: Người dùng có thể chọn xem chi tiết để xem các thông tin chung của nhóm tài sản

 • (5) Chỉnh sửa nhóm tài sản: Có thể chỉnh sửa các trường thông tin tương tự ở bước tạo mới

   

 • (6) Xóa nhóm tài sản: Khi 1 nhóm tài sản nào không cần dùng tới thì người dùng có thể thao tác xóa hoặc có thể chọn xóa nhiều dòng cùng lúc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.