Skip to main content
Skip table of contents

Đổi mật khẩu (Change Password)

Trường hợp người dùng cần đổi mật khẩu

  • Bước 1: Tại màn hình phân hệ các chức năng chính, chọn phần tài khoản góc trên bên phải màn hình

  • Bước 2: Chọn Đổi mật khẩu

  • Bước 3: Nhập các thông tin mật khẩu cũ, mật khẩu mới để tiến hành thay đổi mật khẩu

Trường hợp người dùng quên mật khẩu đăng nhập

  • Tại màn hình đăng nhập, chọn Quên mật khẩu

  • Nhập địa chỉ email của người dùng đã được đăng kí tài khoản để hệ thống gửi link thay đổi mật khẩu về mail

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.