Skip to main content
Skip table of contents

Đồng bộ dữ liệu (Sync-Up Data)

Tên màn hình (Screen Name)

Đồng bộ dữ liệu (Sync-Up Data

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Tích hợp SAP – Dữ liệu gốc – Đồng bộ dữ liệu

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị các template để tạo mới, cập nhập thông tin cho các tài sản đồng bộ SAP của cơ sở

Màn hình (Screen)

image-20240107-024715.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các chức năng chính

image-20240107-024911.png
 • (1) Thêm bộ tài sản mới

  image-20240107-025018.png
  image-20240107-025923.png
  • Đối với những tài sản đã có trên SAP nhưng chưa có trên CiAMS, người dùng chọn “Thêm bộ tài sản mới” để tạo mới tài sản cho CiAMS

  • Nhấn chọn “Tải tập tin mẫu” sau đó điền đầy đủ thông tin vào template mẫu. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ

  • Sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng chọn “Tải lên” để import lên hệ thống. Lưu ý: sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

 • (2) Cập nhập thông tin chung của tài sản:

  image-20240107-030021.png
  image-20240107-030131.png
  • Đối với những tài sản đã có trên SAP và CiAMS, khi cần cập nhập lại thông tin chung của tài sản, người dùng chọn “Cập nhập thông tin chung của Tài sản”

  • Nhấn chọn “Tải tập tin mẫu” sau đó điền đầy đủ thông tin vào template mẫu. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ

  • Sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng chọn “Tải lên” để import lên hệ thống. Lưu ý: sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

 • (2) Cập nhập thông tin khấu hao của tài sản:

  image-20240107-030527.png

  image-20240107-030602.png

  • Đối với những tài sản đã có trên SAP và CiAMS, khi cần cập nhập lại thông tin khấu hao của tài sản, người dùng chọn “Cập nhập thông tin khấu hao của Tài sản”

  • Nhấn chọn “Tải tập tin mẫu” sau đó điền đầy đủ thông tin vào template mẫu. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ

  • Sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng chọn “Tải lên” để import lên hệ thống. Lưu ý: sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.