Skip to main content
Skip table of contents

Phân loại sửa chữa (Classification)

Tên màn hình (Screen Name)

Phân loại sửa chữa (Classification)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Bảo trì bảo dưỡng – Cấu hình – Phân loại sửa chữa

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách phân loại sửa chữa của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • (1) Tạo phân loại sửa chữa: Tại màn hình phân loại sửa chữa, chọn “Tạo” để thực hiện tạo phân loại sửa chữa

    • Nhập mã phân loại và tên phân loại sau đó chọn biểu tượng để lưu lại

  • (2) Chỉnh sửa: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin phân loại sửa chữa

  • (3) Xóa phân loại sửa chữa: Trong trường hợp các phân loại sửa chữa không sử dụng thì người dùng có thể chọn biểu tượng :trừ: để thao tác xóa

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.