Skip to main content
Skip table of contents

Phân nhóm hệ thống (Fault system group)

Tên màn hình (Screen Name)

Phân nhóm hệ thống (Fault system group)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý lỗi – Cấu hình – Phân nhóm hệ thống

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ phân nhóm hệ thống được áp dụng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

 

 

Trường thông tin (Fields Description)

 

 

 • (1) Tạo phân nhóm hệ thống

   

  • Cần điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu

  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn “Lưu” để tạo phân nhóm hệ thống

 

 • (2) Tải về: Nhấn tải về để tải toàn bộ phân nhóm hệ thống về theo định dạng file excel

   

   

 • (3) Tải lên: Khi cần tạo mới hàng loạt phân nhóm hệ thống, người dùng có thể sử dụng chức năng tải lên

  • Tại màn hình phân nhóm hệ thống, chọn “ Tải lên”

    

  • Sau đó chọn “Tải tập tin mẫu” để tải mẫu file import về, sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng “chọn tập tin” để import lên hệ thống. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ, sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

 • (4) Xóa phân nhóm hệ thống: Xóa phân nhóm hệ thống khi phân nhóm hệ thống đó không còn được thực hiện tại cơ sở

   

 • (5) Chỉnh sửa phân nhóm hệ thống: Khi người dùng cần thực hiện cập nhật các thông tin trong phân nhóm hệ thống đã tạo trước đó, chọn chỉnh sửa để cập nhật.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.