Skip to main content
Skip table of contents

Phân nhóm lỗi (Fault Group)

Tên màn hình (Screen Name)

Phân nhóm lỗi (Fault Group)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý lỗi – Cấu hình – Phân nhóm lỗi

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ phân nhóm lỗi được áp dụng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

 

 • (1) Tạo phân nhóm lỗi

  • Cần điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu

  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn “Lưu” để tạo phân nhóm lỗi

 

 • (2) Tải về: Nhấn tải về để tải toàn bộ phân nhóm lỗi về theo định dạng file excel

   

 • (3) Tải lên: Khi cần tạo mới hàng loạt phân nhóm lỗi, người dùng có thể sử dụng chức năng tải lên

  • Tại màn hình phân nhóm lỗi, chọn “ Tải lên”

  • Sau đó chọn “Tải tập tin mẫu” để tải mẫu file import về, sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng “chọn tập tin” để import lên hệ thống. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ, sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

 • (4) Xóa phân nhóm lỗi: Xóa phân nhóm lỗi khi phân nhóm lỗi đó không còn được thực hiện tại cơ sở

 • (5) Chỉnh sửa phân nhóm lỗi: Khi người dùng cần thực hiện cập nhật các thông tin trong phân nhóm lỗi đã tạo trước đó, chọn chỉnh sửa để cập nhật.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.