Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý giao việc

1. Xem danh sách Công việc

 • Mục đích: Hỗ trợ người dùng điện thoại có thể xem danh sách các Phiếu giao việc và Công việc đang được chỉ định cho bộ phận hoặc cá nhân người sử dụng hiện tại.

 • Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở ứng dụng CiAMS và đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn vào mục “Công việc” hoặc “Bảo trì/ Bảo dưỡng” để xem danh sách các công việc cần thực hiện ở trạng thái Mới

Bước 3: Vuốt màn hình qua bên trái/ phải để xem chi tiết công việc ở các trạng thái Đang thực hiện/ Tạm dừng/ Hoàn thành/ Đã hủy/ Đóng

2. Tạo phiếu giao việc phát sinh

 • Mục đích: Tạo các phiếu giao việc phát sinh.

 • Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở ứng dụng CiAMS và đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Tại màn hình Công việc, chọn “Tạo” để thực hiện tạo phiếu giao việc

Bước 3: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cần có cho Phiếu giao việc và bấm nút "Tạo" để tiến hành tạo Phiếu giao việc

Chi tiết các thông tin trên màn hình

 • Danh mục công việc: Chọn tên danh mục công việc cần thực hiện

 • Mức độ ưu tiên: Chọn mức độ ưu tiên cho phiếu giao việc

 • Loại yêu cầu: Chọn loại công việc cho phiếu giao việc

 • Khu vực chức năng: Chọn khu vực chức năng sẽ thực hiện công việc

 • Tài sản: Chọn tài sản, thiết bị nếu đầu việc liên quan

 • Tổ đội: Chọn bộ phận sẽ xử lý đầu việc

 • Người nhận việc: Tùy theo quy trình của cơ sở, có thể chọn hoặc không (để bộ phận tự phân công)

 • Thời hạn: Thời gian phải hoàn thành đầu việc

 • Mô tả: Chi tiết hơn yêu cầu nếu có

 • Yêu cầu liên quan: Chọn các yêu cầu có liên quan đến phiếu giao việc đang cần tạo

 • Đính kèm: Đính kèm các hình ảnh liên quan, có thể chọn từ kho ảnh hoặc chụp ảnh trực tiếp từ hiện trường

2.1 Tạo các công việc con trong 1 phiếu giao việc

 • Mục đích: Hỗ trợ trưởng bộ phận có thể chia nhỏ công việc theo khối lượng hoặc theo tính chất công việc cho các nhân sự khác nhau thực hiện.

 • Các bước thực hiện:

Bước 1: Sau khi đã tạo phiếu giao việc người dùng vào màn hình chi tiết của Phiếu giao việc => Kéo xuống dưới và bấm vào nút "Thêm công việc"

Bước 2: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cho công việc tương tự như chức năng tạo Phiếu giao việc

Bước 3: Sau khi nhập thông tin đầy đủ thì bấm vào nút "Tạo"

→ Sau khi tạo thành công sẽ tự động quay về màn hình Phiếu giao việc trước đó, Công việc vừa mới tạo sẽ hiện ở mục "Thông tin danh sách công việc"

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.