Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý lỗi (Fault)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý lỗi (Fault)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý lỗi – Quản lý lỗi

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ lỗi được áp dụng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và Tìm kiếm lỗi

 • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm. Hỗ trợ tìm kiếm theo “Tên lỗi”

 • Cơ sở: chọn tên cơ sở cần tìm

 • Khu vực chức năng: chọn tìm kiếm lỗi theo khu vực chức năng

 • Nhóm lỗi: chọn tìm kiếm theo nhóm lỗi

 • Hệ thống kĩ thuật: chọn tìm kiếm theo hệ thống kĩ thuật

 • Mức độ ảnh hưởng: cao/trung bình/thấp

 • Nhóm tài sản: chọn tìm kiếm lỗi theo nhóm tài sản

 • Dòng tài sản: chọn tìm kiếm lỗi theo dòng tài sản

II. Các chức năng chính

 • (1) Tạo 1 lỗi mới

   

  • Khi cần tạo mới 1 lỗi, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình quản lý lỗi

  • Nhập các thông tin được yêu cầu. Lưu ý điền đẩy đủ các trường thông tin có dấu sao

  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn “Lưu” để tạo mới lỗi

 • (2) Tải về: Nhấn tải về để tải toàn bộ lỗi về theo định dạng file excel

   

   

 • (3) Tải lên: Khi cần tạo mới hàng loạt lỗi, người dùng có thể sử dụng chức năng tải lên

  • Tại màn hình quản lý lỗi, chọn “Tải lên”

  • Sau đó chọn “Tải tập tin mẫu” để tải mẫu file import về, sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng “chọn tập tin” để import lên hệ thống. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ, sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

 • (4) Xóa lỗi: Trong trường hợp các lỗi không còn thì người dùng có thể thao tác xóa lỗi

 • (5) Chỉnh sửa: Chọn biểu tượng :chỉnh_sửa: để thực hiện chỉnh sửa thông tin của lỗi

 • (6) Xem chi tiết các thông tin lỗi

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.