Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý tài khoản CiAMS Mobile App

I. Cài đặt và đăng nhập

1. Cài đặt ứng dụng quản lý tài sản: Người dùng có thể cài đặt ứng dụng bằng 2 hệ điều hành Android và IOS

  • Link cài đặt ứng dụng với hệ điều hành Android:

https://install.appcenter.ms/orgs/cloudhms/apps/ciams-staff/distribution_groups/public

  • Link cài đặt ứng dụng với hệ điều hành IOS:

https://apps.apple.com/us/app/cihms-staff/id1612572313

2. Đăng nhập

  • Mục đích: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp.

  • Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng đã tải như hướng dẫn ở trên

Bước 2: Nhập tên tổ chức mà người dùng đang làm việc

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản người dùng và mật khẩu được cung cấp

Sau khi xác thực tài khoản thành công hệ thống sẽ chuyển hướng về trang chủ và cho phép người dùng sử dụng ứng dụng.

Bước 4: Chọn ứng dụng Mobile-CiAMS để sử dụng

II. Hồ sơ

  1. Đổi mật khẩu

  2. Chuyển đổi ngôn ngữ

  3. Đăng xuất

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.