Skip to main content
Skip table of contents

Sản phẩm (Asset Models)

Tên màn hình (Screen Name)

Sản phẩm (Asset Models)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý tài sản – Sản phẩm

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm sản phẩm

 • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã sản phẩm” hoặc “Tên sản phẩm”

 • Nhóm tài sản

 • Máy móc thiết bị

 • Thêm điều kiện lọc: Ngoài các điều kiện lọc mặc định, người dùng còn có thể thêm các điều kiện lọc khác để thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm thông tin

II. Các trường thông tin sản phẩm

 

 

III. Các chức năng chính

 

 • Xem chi tiết các thông tin có trong 1 sản phẩm

 • Chỉnh sửa tài sản: Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin Tên sản phẩm, nhóm tài sản, mô tả, khấu hao, thuộc tính sản phẩm..

   

 • Xóa sản phẩm:

  • Cách xóa 1 sản phẩm:

  • Xóa nhiều sản phẩm cùng 1 lúc:

 • Tải lên file tạo mới nhiều tài sản: Khi cần tạo mới hàng loạt sản phẩm, người dùng có thể sử dụng chức năng tải lên

  • Tại màn hình sản phẩm, chọn “ Tải lên”

 • Tải về file sản phẩm: Người dùng có thể sử dụng chức năng tải về khi cần xuất toàn bộ thông tin chi tiết sản phẩm theo dạng file excel. Hệ thống sẽ gửi file về địa chỉ email của người dùng đồng thời gửi file về thanh thông báo.

 • Tạo mới 1 sản phẩm: Khi cần tạo mới 1 sản phẩm, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình danh sách sản phẩm, người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu sao.

 

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.