Skip to main content
Skip table of contents

Tài sản (Assets)

Tên màn hình (Screen Name)

Tài sản (Assets)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý tài sản – Tài sản

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách tài sản của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm tài sản

 • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã tài sản” hoặc “Tên tài sản”

 • Nhóm tài sản

 • Khu vực chức năng: Có chứa tài sản đó

 • Sản phẩm

 • Trạng thái: Chưa khấu hao/ Đang khấu hao/ Tạm dừng khấu hao/ Khấu hao xong

 • Tình trạng: Hoạt động/ Ngừng hoạt động

 • Bỏ chọn hết: Giúp xóa hết các điều kiện lọc đã tìm kiếm trước đó

 • Thêm điều kiện lọc: Ngoài các điều kiện lọc mặc định, người dùng còn có thể thêm các điều kiện lọc khác để thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm tài sản

II. Các trường thông tin tài sản

III. Các chức năng chính

 • Xem chi tiết các thông tin có trong 1 tài sản

 • Chỉnh sửa tài sản: Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin Tên tài sản, mô tả, upload hình ảnh, tình trạng tài sản..

  • Để điều chỉnh tình trạng tài sản, người dùng chọn trực tiếp vào trạng thái cần thay đổi để điều chỉnh

  • Trong trường hợp tài sản cần thay đổi nhiều trạng thái khác nhau. Ví dụ: Trạng thái hiện tại là 3 loại A nhưng muốn thay đổi thành 2 loại A và 1 loại D thì người dùng chỉ cần giảm số lượng loại A thành 2, sau đó hệ thống sẽ hiển thị dấu cộng để thêm dòng trạng thái tiếp theo.

   • Đối với các trạng thái hư hỏng (B, C, D), hệ thống sẽ hiện thông báo để tạo Phiếu giao việc: • Nếu “hủy bỏ”, hệ thống sẽ không tự động tạo ra Phiếu giao việc. • Nếu “Tiếp tục”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình để điền thông tin

   • Người dùng sẽ điền các thông tin bao gồm: Tên công việc, thời gian, Tổ đội thực hiện, Hình ảnh (nếu có). Sau đó chọn “Ok” để hệ thống lưu thông tin.

 • Xóa tài sản: Người dùng có thể thao tác xóa tài sản trong trường hợp tài sản đó không nằm trong phiên kiểm kê, báo cáo kiểm kê chưa được đóng hoặc tài sản đang sửa chữa trong phiếu giao việc hay đang nằm trong các phiếu điều chỉnh/ điều chuyển tài sản đang được xử lý.

  • Cách xóa 1 tài sản:

  • Xóa nhiều tài sản cùng 1 lúc:

 • Tải lên file tạo mới nhiều tài sản: Khi cần tạo mới hàng loạt tài sản, người dùng có thể sử dụng chức năng tải lên

  • Tại màn hình tài sản, chọn “ Tải lên”

  • Sau đó chọn “Tải tập tin mẫu” để tải mẫu file import về, sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng “chọn tập tin” để import lên hệ thống. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ, sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

 • Tải lên file cập nhập thông tin tài sản, khu vực chức năng, thông tin đồng bộ SAP nhiều tài sản: Khi cần cập nhập thông tin hàng loạt tài sản, tùy vào mục đích cập nhập, người dùng có thể sử dụng tính năng tải lên => Sau đó chọn “Tải tập tin mẫu” để tải mẫu file import về, sau khi điền các thông tin vào file mẫu người dùng “chọn tập tin” để import lên hệ thống. Lưu ý: phải điền toàn bộ các trường thông tin có chữ màu đỏ, sau khi import lên, hệ thống sẽ gửi thông báo trả kết quả để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra lỗi sau đó chỉnh sửa lại file để import lại.

 • Tải về file tài sản: Người dùng có thể sử dụng chức năng tải về khi cần xuất toàn bộ thông tin chi tiết tài sản theo dạng file excel. Hệ thống sẽ gửi file về địa chỉ email của người dùng đồng thời gửi file về thanh thông báo.

 • Tạo mới 1 tài sản: Khi cần tạo mới 1 tài sản, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình danh sách tài sản, người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu sao.

Thao tác khác: tích chọn mã tài sản bất kỳ, sẽ hiển thị mục “Thao tác khác”. Tại mục này người dùng có thể:

 • Xóa 1 hay nhiều tài sản cùng lúc

 • In mã Barcode/ QR Code: Người dùng nhấn chọn vào 1 trong 2 để in mã

 • Tải về: Người dùng có thể sử dụng chức năng tải về khi cần xuất toàn bộ thông tin chi tiết tài sản theo dạng file excel. Hệ thống sẽ gửi file về địa chỉ email của người dùng đồng thời gửi file về thanh thông báo.

 • Hủy đồng bộ: Người dùng sử dụng tính năng này để hủy đồng bộ tài sản SAP, chọn nút “Đóng” tài sản sẽ không đồng bộ với SAP nữa

 • Điều chuyển: Người dùng sử dụng tính năng này để thực hiện điều chuyển tài sản

 • Điều chỉnh: Người dùng sử sụng tính năng này để thực hiện điều chỉnh tăng/giảm tài sản

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.