Skip to main content
Skip table of contents

Thiết kế sơ đồ quy hoạch (Set up structure and equipment)

Tên màn hình (Screen Name)

Sơ đồ quy hoạch điện, nước, thiết bị

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập → Quản lý năng lượng → Sơ đồ quy hoạch

Tổng quan (Summary)

Sơ đồ quy hoạch được thiết kế cho bộ phận vận hành để quản lý tất cả thiết bị điện,nước cần quy hoạch và đo lường được chỉ số tiêu hao điện/nước trên từng thiết bị.

1. Tạo vị trí quy hoạch và tạo thiêt bị

Hệ thống cho phép người dùng tạo vị trí quy hoạch

Step 1: Tạo vị trí quy hoạch

 • Mã vị trí: Bắt buộc nhập ( giới hạn tối đa 64 ký tự)

 • Tên vị trí: Bắt buộc nhâp ( giới hạn tối đa 512 ký tự)

 • Vị trí cha: Hiển thị thông cấp cha

 • Thông tin điểm đo: Không bắt buộc, hiện có 5 loại điểm đo : Cơ sở, Trạm biến áp, cấp 1, cấp 2, cấp 3

 • Khu vực tiêu thụ năng lượng: Không bắt buộc

Step 2: Tạo thiết bị

 • Hệ thống: Hiển thị điện/ nước

 • Sơ đồ quy hoạch: Hiển thị theo đúng sơ đồ thiết lập

 • Mã thiết bị: Bắt buộc ( giới hạn tối đa 64 ký tự)

 • Tên thiết bị: Bắt buộc nhâp ( giới hạn tối đa 512 ký tự)

 • Hệ số biến dòng: Bắt buộc

 • Số serial: Bắt buộc

 • Thông tin điểm đo: Không bắt buộc, hiện có 5 loại điểm đo : Cơ sở, Trạm biến áp, cấp 1, cấp 2, cấp 3

 • Loại tích hợp : Emic ( checkbox tự động ghi nhận)/ Khác ( ghi nhận thủ công)

 • Mô tả: Không buộc ( giới hạn tối đa 512 ký tự)

 • Trạng thái: Đang hoạt động/ Ngừng hoạt động

2. Thao tác trên thiết bị

2.1. Xem thông tin ghi nhận tự động trả về từ Emic ( đang chỉ áp dụng cho hệ thống điện) :

 • Click vào “ Xem chi tiết”, tại đây người dùng có thể xem và thao tác các thông số như sau:

  • Xem được thông tin chỉ số P giao, P nhận, Q giao , Q nhận, loại ghi nhận và filter theo khoảng thời gian

  • Tải về thông tin hiển thị

2.2. Đồng bộ thông tin ghi nhận tự động từ Emic

 • (1) : click nút “ Đồng bộ”

 • (2) : filter theo 1 mốc thời gian

 • Sau đó click lưu

2.3. Sửa thiết bị :

 • click vào “ Chỉnh sửa”

2.4. Xoá thiết bị :

Thiết bị chỉ được phép xoá khi chưa phát sinh giá trị ghi nhận ( áp dụng cho cả ghi nhận thủ công và ghi nhận tự động)

Nếu đã phát sinh số liệu ghi nhận, hệ thống sẽ không cho xoá và hiển thị thông tin như bên dưới. Click “Không” để đóng pop-up.

2.5. Tải lên/ tải về thiết bị

 • Tải lên : người dùng tải tập tin mẫu và điền đúng thông tin yêu cầu, sau đó tải lên. ( Lưu ý: khi tải về điền danh sách thiết bị, không được sửa thông tin các cột)

 • Tải về : click tải danh sách thiết bị

3. In mã Bardcode/QR code trên mỗi thiết bị

Bước 1: Checkbox chọn tất cả thiết bị cần in

Bước 2: Click chọn “In” , sau đó chọn định dạng mong muốn in bardcode/ QR code

Bước 3: Kết nối máy in và in tất cả các mã thiết bị tương ứng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.