Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin tài sản và lịch sử vòng đời tài sản

1.Xem danh sách tài sản

  • Cách 1: Xem từ menu

Bước 1: Mở ứng dụng CiAMS và đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Chọn phần "Tài sản" trên màn hình chính

  • Cách 2: Thực hiện quét QR Code của một khu vực chức năng

Bước 1: Mở ứng dụng CiAMS và đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Bấm vào biểu tượng "Quét mã" trên thanh menu phía dưới màn hình

Bước 3: Tiến hành quét mã của một khu vực chức năng

Các điều kiện lọc và tìm kiếm tài sản

Người dùng có thể tìm kiếm tài sản bằng cách nhập mã tài sản hoặc tên tài sản vào ô tìm kiếm để thực hiện

Hoặc lọc theo các điều kiện lọc để tìm kiếm tài sản theo nhóm tài sản, khu vực chức năng, trung tâm chi phí..

2. Xem thông tin tài sản và lịch sử vòng đời tài sản

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở ứng dụng CiAMS và đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Bấm vào nút "Tài sản" trên thanh menu phía dưới màn hình

Bước 3: Bấm chọn vào một tài sản cần xem

  • Tab "Thông tin": Hiển thị các thông tin cơ bản của tài sản

  • Tab "Bảo trì/ Bảo dưỡng": Hiển thị thông tin kế hoạch bảo trì tiếp theo và lịch sử các công việc liên quan đến tài sản

  • Tab "Khấu hao": Hiển thị các thông tin liên quan đến khấu hao tài sản

  • Tab "Tài liệu": Chứa các tài liệu liên quan đến tài sản

  • Tab "Luân chuyển": Hiển thị lịch sử luân chuyển tài sản

  • Tab "Điều chỉnh": Hiển thị lịch sử điều chỉnh tài sản

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.