Skip to main content
Skip table of contents

Thuộc tính sản phẩm (Asset Attributes)

Tên màn hình (Screen Name)

Thuộc tính sản phẩm (Asset Attributes)

Đường dẫn (Open Link)

Đăng nhập – Quản lý tài sản – Cấu hình tài sản – Thuộc tính sản phẩm

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách thuộc tính sản phẩm của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Các điều kiện lọc và tìm kiếm thuộc tính sản phẩm

 • Phần tìm kiếm: Người dùng nhập thông tin tìm kiếm ở ô tìm kiếm, Hỗ trợ tìm kiếm theo “Mã thuộc tính” hoặc “Tên thuộc tính”

 • Hình thức thể hiện: chọn các hình thức thể hiện xổ xuống, lựa chọn hoặc màu

 • Cơ chế tạo tự động: chọn các cơ chế tự đông: động, ngay lập tức, không..

II. Các trường thông tin thuộc tính sản phẩm

 

 

III. Các chức năng chính

 • (1) Tạo mới Thuộc tính sản phẩm: Khi cần tạo mới 1 thuộc tính sản phẩm, người dùng sử dụng chức năng “Tạo” trên màn hình danh sách thuộc tính sản phẩm, người dùng cần điền đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu sao.

  • Mã thuộc tính: Sau khi thao tác lưu, hệ thống sẽ tự động tạo mã thuốc tính

  • Thêm giá trị: Có thể thêm nhiều giá trị trong 1 thuộc tính sản phẩm

 • (2) Tải về file thuộc tính sản phẩm: Người dùng có thể sử dụng chức năng tải về khi cần xuất toàn bộ thông tin chi tiết thuộc tính sản phẩm theo dạng file excel. Hệ thống sẽ gửi file về địa chỉ email của người dùng đồng thời gửi file về thanh thông báo.

 • (3) Tải lên file tạo thuộc tính sản phẩm: Khi cần tạo mới hàng loạt tài sản, người dùng có thể sử dụng chức năng tải lên

 • (4) Xem chi tiết thông tin của 1 thuộc tính sản phẩm:

 • (5) Chỉnh sửa thuộc tính sản phẩm: Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin Tên thuộc tính, hình thức thể hiện, Cơ chế tạo tự động..

 • (6) Xóa thuộc tính sản phẩm: Người dùng có thể thao tác xóa các thuộc tính sản phẩm nếu không dùng đến.

  • Có thể chọn xóa nhiều thuộc tính sản phẩm cùng lúc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.